Legliz, Kò Jezi Kris

Tèm.- Legliz, kò Jezi Kris
Sijè.- Jezi Kris se tèt Legliz la

“Se li ki tèt legliz la, legliz la se kò li. Se li menm ki bay kò a lavi. Se li menm an premye ki te leve soti vivan nan lanmò pou l’ te ka gen premye plas nan tout bagay” (Kolosyen 1:18).
Se yon bagay ki konplètman enposib pou yon kò pa gen tèt. Si sa ta rive, tout moun tap ka remake sa e li tap pwodui anpil panik pè nan mitan moun ki ta fè dekouvèt sa. Yo te gendwa menm di sa se yon mons, yon zonbi. Di fèt ke tèt la jwe yon wòl enpòtan, kò a pa kapab fonksyone san li.

Se menm fason an nenpòt enstitisyon ki vle reyalize bon rezilta toujou gen yon tèt ki ap panse pou li. Youn nan ekzanp nou ka pran se direktè yon lekòl konvansyonèl oswa, yon direktè bank. Se menm bagay la pou Legliz Jezi Kris la; si li vle fè enpak nan mond lan ak ranpli misyon li an nan jan l dwe fè l la; ebyen li dwe kite tèt li an mennen l ki se: Jezi Kris.

Kounye a, ki jan nou ka konprann enplikasyon sijè sa?
Nou pral gade nan Bib la pou nou wè sa Sentespri di sou sijè sa pou n ka pote limyè sou li.

Kris se sèl direktè (chèf) Legliz la (Kolosyen 1:18a;  Efezyen 4:15;  Efezyen 5:23)
Legliz Jezi Kris la se pi gwo enstitisyon ki genyen sou latè. Li dirije pa moun ke Bondye chwazi. Men se pou m byen di w ke se Jezi Kris ki dwayen prensipal enstitisyon sa; se poutèt sa se Li menm ki gen dominasyon sou fonksyonman Legliz Li a, ki se kò Li. Nan pasaj sa yo nou mansyone anwo a, Pòl[1]—pwobableman pi gran teolojyen nan Krisyanis lan—pa yon analoji oswa konparezon, defini Legliz la yon fason pou yon objektif byen detèmine. Kòm nou konnen, se sèvo a ki nan tèt la ki pwodwi ansanm ak mwèl epinyè yo tout fonksyonman kò a. Daprè pèsepsyon fizyolojik doktè grèk [Hippocrates, Galien]: “Tèt la, sèvo a espesyalman, ki se sant kouran nève yo epi se li ki kontrole tout desizyon kò tout kò a ap pran.” Pòl vle konfime ke se Jezi Kris ki fè Legliz Li an grandi. Nan deklarasyon Jezi te fè bay Pyè, Li te konfime baz fondasyon Legliz Li an; aprè yon revelasyon Bondye te bay Pyè (gade Matye 16:18).

Jezi Kris premye nan tout bagay (Kolosyen 1:18b)
Jezi Kris nan nesans Li te akonpli pwomès pitit fanm lan ke Bondye te fè nan Jenèz 3:15. Men, nan Levanjil liv Jan an nou wè ke Jezi te toujou egziste, Li la pou toutan k gen tan (gade Jan 1:1-2;  8:58); e Li te egziste menm anvan fondasyon mond lan. Anplis de sa, Li te patisipe nan tout kreyasyon mond lan, ese  Li ki “Pawòl la” ki te pote tout bagay nan egzistans (gade Jan 1:1-3;  Jenèz 1:1-3).
Nan katriyèm vèsè nan premye chapit lan, Jan dekri Jezi Kris kòm “Limyè a” ki gen pou klere nan fènwa mond sa (gade Jan 1:4-5). Men, mond lan pa t resevwa Li. Li te soufri rejè, yo te meprize L, sibi imilyasyon, e yo te menm touye L daprè plan Bondye (gade Ezayi 53:3-5) ki te leve L vivan soti nan lanmò, e Li te fè Kris chita sou bò dwat Li nan syèl la, pi wo pase tout otorite, tout pouvwa, tout diyite, epi ba Li kòm chèf siprèm nan Legliz la (gade Efezyen 1:20-22). Se poutèt sa, Jezi Kris gen tout kalifikasyon pou L se sèl direktè, chèf Legliz la.

Jezi se esperans glwa Legliz Li an  (Colossiens 1:27)
Nan Jenèz chapit 2 vèsè 16 ak 17, Bondye te bay Adan lòd pou pa manje nan pyebwa konesans byen ak mal la; Bondye te tou di Adan ki konsekans ki genyen si l pa ta obeyi  (gade Jenèz 2:16-17). Men, malerezman, madanm li te tante pa sèpan ansyen an ki te sedwi li e lakòz li te dezobeyi lòd Seyè a. E depi lè sa a, peche te rantre nan mond lan ki te kontamine tout moun e sa ki lakòz lanmò fizik ak lanmò spirityèl. Men, Bondye ki te vle fè nou konnen richès pouvwa L te ban nou lavi nan Jezi Kris; epi Li te endike yon plan redanmsyon pou limanite (gade Jenèz 3:15).
Li te delivre lèzòm anba madichon dezobeyisans lan e jistifye yo  nan Jezi Kris (gade Women 3:23-24 1 Jan 2:2;  1 Jan 4:9-10 1 Timote 2:5-6).
Bondye mete tout bagay anba pye Jezi Kris, Li etabli Kris kòm Siprèm “Chèf” nan tèt legliz la (gade Efezyen 1:22). Jezi Kris se lidè sipwèm ak tèt Legliz la.

Èske w kite Kris, tèt ak chef Siprèm Legliz la, dirije lavi w?
Si repons lan se wi, ebyen nou bay Bondye glwa pou sa. Si se non, ebyen li pi plis pase yon ijans pou w soumèt lavi w bay Jezi Kris.

Si ou gen opòtinite pou w li piblikasyon sa san w  poko gen Kris nan lavi w, mwen ankouraje w fè sa imedyatman paske, apre lanmò, li ap konplètman enposib pou fè sa. “Jodi a, si ou tande vwa Li, pa fè tèt di” (gade Ebre 3:15 Sòm 95:8).


[1] – Apòt nan moun lòt nasyon yo (Galat 2:8). Non ebre li se Sòl, etidye nan pye Gamalyèl, yon manm Sanedren an.

[English version: The Church: The Body of Christ]
[Version Française: L’Église: Le Corps de Jésus-Christ]

 

%d bloggers like this: