Jezi se Mesaj Pawòl La

Li difisil pou yon moun ouvri Bib la pou l pa wè ak remake ke gen yon mesaj santral, yon pwen kilminan, ak yon moun prensipal ladan l.Kèk fwa sa ka mande w pou w konsilte kèk lot dokiman pou w jwenn enplikasyon ak kontèks kèk liv ki nan Bib la; men sa pa vle di pou otan ke mesaj santral la pa la, pwen fokis lan pa prezan.
Soti nan liv Jenèz la pou rive nan Revelasyon nou ka di ak konfidans ke Kris se mesaj santral Bib la.

Gade video sa ke zanmi nou yo ki nan ‘TranpositionFilms’ reyalize ki entitile “Jesus is The Centre.


Kris, mesaj santral Pawòl la, rele moun pa L yo limyè mond lan (gade Matye 5:14a). Si nou se limyè mond lan, se pou limyè k nan nou an manifeste nan sa n ap di, fè, ak antreprann. Se pou l briye nan atitid nou, ak kòpòteman nou. Kit se nan travay, nan lari, legliz, nan mache a, lekol la, e menm sou rezo sosyal yo, se pou limyè k nan nou an briye.

Se pa sèlman lè n ouvri bouch nou n evanjelize; men kòpòteman nou se youn nan bagay ki temwanye lanmou Bondye ki nan kè nou devan mond lan.
Temwanyaj nou pou Kris nan je mond lan kòmanse ak aksyon nou yo. Se sak fè Apot Pòl te ankouraje kretyen Filipyen yo pou yo gen santiman k te nan Kris yo (gade Filipyen 2:5). Aksyon nou yo ede nou propaje ak pataje levanjil Kris la. Menm Apot Lik montre nou, nan liv Travay lan, ke Kris te kòmanse ministè Li ak aksyon (gade Actes/Travay 1:1).

Kris bezwen temwen k pou ale nan mond fènwa sa pou preche ak ansenye levanjil Li an. Li bezwen disip ki ka fè disip. Li bezwen moun ki pou komèt lavi yo tout bon vre nan travay wayòm lan.
Pawòl la se lavi, limyè, ak espwa mond sa. Si nou vle briye tout bon; an nou aji tankou Kris pandan nap preche mesaj santral la ki se: Kris te vini, Li te mouri pou L te ka rekonsilye nou ak Bondye, Li resisite, Li monte nan syèl, e Li gen pou l retounen.

 

Laisser un Commentaire / Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: