​Kijan Bondye Fè Eleksyon pa L la?

Bondye te chwazi nou nan Kris avan mond lan te kreye, pou nou te kapab sen ak san repwòch nan je Li” (Efezyen 1:4).
Anpil nan nou konnen lè moman eleksyon rive tout moun sou tansyon, tout radio ak televizyon motive pou diskite karaktè ak kapasite tout kandida ki ap defann yon pozisyon politik kèlkonk.

Konsa gen anpil analiz ki fèt sou karaktè tout kandida. Analiz ki gen pou wè ak wòl yo te jwe deja oswa aktivman ap jwe nan peyi a. Yo gade kòpòteman kandida sa yo nan kominote yo, lekòl yo te pase, kapasite entèlektyèl yo, abilite langaj yo, san konte reflesksyon ki fèt sou kantite ak kalite promès yo fè.

Sa nou sot site yo se yon ti kras nan yon pil ak yon pakèt kritè ak kalite yon kandida ta sipoze genyen pou yo arive chwazi li pou pozisyon politik lap pousib la.
Sa se konsa nou menm lèzòm chwazi. Nou chwazi daprè kritè ki etabli, daprè sa nou konnen ak sa kap bon pou nou, sa ki mache nan avantaj nou, ak alinye ak enterè pèsonèl nou.

Men Bondye Li menm pa chwazi menm jan nou menm lèzòm chwazi. Eleksyon pa Bondye a se yon bagay ki konplètman diferan . Se yon bagay ki andeyò mond sa. Eleksyon pa Bondye a se sa nou rele nan lang anglè a yon bagay ki otherworldly.
Youn nan pasaj ki montre kijan Bondye chwazi oswa fè eleksyon pa Li an se Efezyen chapit premye vèsè 4, ki di,“Bondye te chwazi nou nan Kris avan mond lan te kreye, pou nou te kapab sen ak san repwòch nan je Li.” (gade Efezyen 1:4).

Sa nou rele eleksyon an se tout yon doktrin li ye nan Pawòl La. E Bib lan mete anpil aksan sou doktrin eleksyon an. Si nou ta pran kèk pasaj nan Bib la pou nou etudye ak eseye konprann enplikasyon doktrin sa, nou te ka konsidere: Detewonòm 7:6; Ezayi 45:4; Jan 6:44; Actes/Travay 13:48; Women 8:29; Women 9:11; 1 Tesalonisyen 1:3-4; 2 Timote 2:10.

Pou mwen byen di w Bondye te toujou selektif. Li te toujou chwazi kit se nan nouvo kit se nan ansyen testaman; lè w ap etudye Bib la ou ap wè Bondye te toujou nan zafè chwazi ak eleksyon. Gen moun li chwazi. Gen fanmi li chwazi. Gen nasyon Li chwazi. Pou yon but, pou yon bagay byen detèmine. Zafè eleksyon an se yon bagay ki endenyab nan Bib la. Nou vle ou konn sa e pasjaj nou sot ba ou anwo yo endike sa.

Kounye a si nou gade fòm vèb Grec ki itilize kote Apot Pòl di “te chwazi” a nan Efezyen 1:4, se yon vèb ki endike ke Bondye te chwazi de pa Li men m, pou Li menm, ak nan Li menm pou bon plèzi glwa nom li.

Poukisa? Jan nou te gentan di an se pou plèzi Li ak louwanj glwa nom Li.

Avan nou elabore plis, nou dwe note tou ke zafè eleksyon an se yon se yon doktrin ki delika anpil. Se yon doktrin ki ka pote anpil konfizyon si w pa byen analize li jan Bib lan ansenye li a. Li nesesè tou pou nou pote klarifikasyon sou kèk konfizyon ki konn soti nan ansèyman doktrin sa pou w ka byen sezi ak konprann lanmou Bondye envesti nan lèzòm pa Pitit Li Jezi Kris nan doktrin eleksyon sa ke Pawòl La ansenye.

  1. Nou ka idantifye kisa doktrin eleksyon an pa vle di:
    Doktrin eleksyon an pa vle di ke lèzòm pa responsab pou yo  aksepte ak mete konfyans yo nan Jezi Kris kòm Sovè ak Senyè. Si nou gade nan Matye 3:1-2; Matye 4:17; ak Jan 5:40 nou ka wè gen repantans ki sipoze fèt. Lèzom toujou gen responsabilite pou li konfese de peche li yo epi vire do yo bay peche.
  2. Nou ka endike kisa li pa enplike:
    Le fèt ke Bondye te chwazi moun ki pou li yo nan letènite pase pa enplike ke levanjil la pa dwe preche. Okontrè, Kris di nan Matye 24, levanjil Li a dwe preche toupatou nan mond lan jiskaske mond lan rive nan bout li (gade Matye 24:14). Anplis de sa, se yon lòd Kris pase tout moun ki disip Li yo; pou yo temwen Li pa predikasyon Levanjil la nan tout kwen sou latè (gade Matye 28:19; Actes/Travay 1:8). Levanjil lan dwe toujou preche. Apot Pòl di nan kretyen korent yo “si lap preche levanjil la se pa onè lap chache men se yon obligasyon ke li genyen pou li preche levanjil la” (gade 1 Korentyen 9:16-18). Se pandan levanjil lan ap preche moun Bondye te chwazi yo gen pou yo pran desizyon, ak èd gras Bondye, pou aksepte ak mete konfyans yo nan Kris. E pasaj ki ilistre sa se Actes/Travay 13:48 ki montre aprè Pòl ak Banabas te fini preche levanjil la moun ki te chwazi pou yo sove yo te kwè. Kidonk, reponsabilite lèzòm pou aksepte ak mete konfyans yo nan Kris, ak predikasyon levanjil lan toujou dwe fèt e yo toujou valid nan kad doktrin eleksyon an.

Anpil fwa gen moun ki konn konfon doktrin eleksyon an tou nan move entèpretasyon kèk mo ak konsèp. Pa ekzanp, gen anpil konfizyon ki konn soti nan move entèpretasyon ak tradiksyon mo nou rele prescience lan nan lang fransè a.

Ann konsidere 1 Pyè 1:2 kòm yon ekzanp pou nou ilistre sa nap di a. Nan 1 Pyè 1:2 nou wè mo prescience lan, ki se sa nou rele foreknowledge nan lang anglè a, se yon mo ki vle di “konnen davans”. Se yon mo ki bay lide sou yon bagay ou konnen avan li pase.

Kounye a si nap tradwi premyè pòsyon sa Apot Pyè di nan 1 Pyè 1:2 a, nou tap di, “Nou men m Bondye te chwazi daprè sa Li te konnen davans.” Se konsa li tap tradwi. Ou ka wè depi la ki konfizyon tradiksyon sa bay ak enplike. Se pa sèlman lang kreyòl la ki poze pwoblèm sa. Mwen pa vle nou konprann se Kreyòl la ki bay problèm sa. Se pa sa ditou.

Si ou ap suiv tradiksyon sa byen oswa konotasyon mo prescience lan nan, nou ka di ke Bondye chwazi moun pa Li yo daprè sa Li te konnen davans de yo menm oswa daprè obsèvasyon ke Li te fè de yo menm avan fondasyon mond lan. Epi lè Bondye wè nan prescience Li ke yo gen pou aksepte Kris, ebyen Bondye sèvi ak sa kòm baz oswa kritè pou chwazi moun sa yo.

Sa se yon erè ke li ye ki soti nan move analiz mo prescience lan. Erè nan entèpretasyon oswa tradisksyon ka bay problèm nan yon pwen kote sa ka rann nou modifye konpreyasyon nou de karaktè Bondye. E sa se yon blasfèm ke li ye kont Bondye.

Si Bondye te chwazi nou nan prescience Li daprè obsèvasyon ke Li te swadizan fè sou chwa nou yo; ebyen sa vle di ak enplike ke Bondye pa granmoun ankò, Li pa souverain ankò, nan yon pwen kote Bondye se oblije, Bondye oblije gade sou chwa nou fè yo pou Li ka aji oswa reyaji nan kad eleksyon Li an. Kounye a nou ka kòmanse wè ke eksplikasyon sa pa mache ditou ak sa Bib lan di ak ansenye sou Karaktè Bondye.

Bib la ansenye nou ke Bondye granmoun Li fè sa Li vle, jan Li vle, ak moun li vle, lè Li vle pou bon plezi Li daprè otorite ak grandè Li. Se sa ki nou konnen ke entèpretasyon mo prescience lan pa bon nan sens sa nou sot gade a.

Ebyen se nan ki sens Pyè itilize mo sa?

Konotasyon mo prescience lan, Pyè itilize nan 1 Pyè 1:2,  gen sens “planifye davans endepandaman de anyen ki nou menm nou te fè oswa gen pou fè.” Nan sens sa vèsè an vle di ke Bondye te chwazi nou endepandaman de sa nou fè oswa te fè, sa nou di oswa te di, oswa de jan nou aji. Bondye jis chwazi nou nan granmoun Li, ak otorite Li, nan lanmou Li ak pou bon plèzi Li.

Se pa paske Bondye gade depi nan letènite pase epi Li wè nou tap aksepte Jezi Kris ki fè Li te chwazi nou. Sa pa gen anyen pou wè ak nou. Dayè pa gen anyen ki nan lòm lan ki atire atansyon Bondye. Ki avantaj Bondye wè nan lòm? kisa nou ka bay ak ofri Bondye ki ka fè Li di nou mèsi? Anyen ditou. Men se Bondye nan gras Li, nan lanmou Li, pou bon plèzi Li ki te chwazi nou davans. Bondye te prepare sa, Li te planifye sa davans nan letènite pase.

Kidonk, entèpretasyon biblik pou mo prescience nan kad doktrin eleksyon an se: “prepare davans endepandaman de aksyon nou.” Se sa ki rele prédéterminination nan lang fransè a men ak yon konotasyon Biblik.

Se fason sa Apot Lik eksplike mo prescience oswa prédétermination an nan Actes/Travay 2:23 ak Actes/Travay 4:27-28; ki montre fason Bondye te prepare davans oswa prédeterminé avan menm mond lan te kreye pou Jezi Kris te mouri pou nou; e pa lanmò ak rezireksyon Kris pou nou te kapab gen lavi ak akonpli plan eleksyon nou ke Bondye te planifye davans nan Kris daprè bon plèzi volonte ak louwanj glwa nom Li.

Bondye pa chwazi menm jan nou menm lèzòm chwazi. Li pa gade sou aparans, sou kalite, sou sa nou ka ofri Li, oswa sou sa nou fè oswa kapab fè. Bondye chwazi pou bon plezi ak  glwa nom Li. Sa vle di eleksyon Bondye an gen yon objektif ki byen detèmine.
Bondye chwazi nou pou yon plan byen detèmine. Liv women an ansenye nou ke moun Bondye te chwazi depi nan letènite pase yo, Li rele yo; sa Li rele yo; Li jistifye; e sa Li jistifye yo Li glorifye yo (gade Women 8:30).

Sa ki bèl nan doktrin sa se paske moun Bondye chwazi yo oswa eluts yo pa eluts pou 4 lane, oswa 5 lane. Yo eluts pou toutan. Se sak fè Pòl di kiyès oswa kisa ki ka akize moun Bondye chwazi yo? Kimoun oswa kisa ki ka kondane yo? Kiyès ki ka separe nou de lanmou Kris lan? Eske se tribilasyon, oswa traka, oswa pèsekisyon, oswa grangou, oswa pa gen rad, oswa move lavi, oswa zam? Pòl di nou ke espwa ak asirans nou menm ki nan Kris tout bon se yon bagay ke ni lanmò, ni lavi sa, ni zanj yo, ni dominasyon, ni bagay kap pase nan mond lan kounye a yo, ni sa ki gen pou vini, ni fòs, ni gwo pouvwa, ni okenn kreyati kapab oswa gen potansyalite pou separe nou de lanmo Bondye manifeste pou nou men nan Jezi Kris (gade Women 8:33-39).

Sa se espwa ak asirans moun ki nan Kris lan. Jezi di ke tout moun ke Papa ba li yo gen pou yo vini jwenn Li paske yo te chwazi daprè volonte Papa a, e Kris se volonte Papa ke li te vinn fè; volonte Papa a se pou tout moun li chwazi yo pou pa gen youn ki pèdi oswa glise pase nan fant dwèt Kris. Pa gen yo youn kap pèdi (gade Jan 6:37-39).

Esperans sa nou genyen nan Kris lan rasire nan Bondye ki kenbe oswa sekirize nou ak pwisans Li (gade 1 Pye 1:3-5). Yon jou nou gen pou nou sispann chante chant nou yo sou tè sa, men nan glwa Kris ki gen pou briye nan visaj nou nan syè la; nou va glorifye glwa nom Li ak yon nouvo chant pou tout letènite.

Bondye pa nèke chwazi nou epi lage nou pou nou defann tèt nou nan mond sa, nan vi sa non. Men Li chwazi nou, Li rele nou epi li kenbe nou, gade nou, proteje nou pou Jezi Kris (gade Jid 1; Jid 24 ; Jid 25).

Nan eleksyon sa se nou menm ki nan Kris ki kandida yo. Sa se eleksyon pa Bondye a sa. Yon eleksyon ki chita sou yon lanmou. Lanmou Papa a pou Pitit la devide nan nou pou Bondye ka prezante nou bay Kris kom yon kado.
Se menm lanmou sa Kris envite tout moun ki chaje ak fatige anba chaj lavi pou yo vinn jwi. Yon lanmou ki bay repo, lajwa, ak lapè pou toutan.


[Version Française: “Comment Dieu élu-t-il ses élus?“]

Laisser un Commentaire / Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: