Eske Levanjil Kris La Ekspoze nan Legliz Jounen Jodi yo?

Lè ou pa mete aksan sou Pawòl la, sou Jezi Kris, sou lafwa ki sove nanm lan, sou gras ak glwa Bondye ebyen li nòmal pou w jwenn yon pakèt bagay dwòl ak fo doktrin nan legliz. Se sa ki fè yon pakèt kretyen ki tonbe nan konfizyon. Jezi menm deklare ak bouch li “santifye yo avèk Pawòl ou a: Pawòl ou se verite.” — Jan 17:17

Salmis David di nan Ps 119:11“mwen sere Pawòl ou a nan kè mwen poum pa peche kont ou.” Pòl ba nou definisyon, kalite, wòl, ak pouvwa Pawòl la nan 2 timote 3:16. Jan ba nou konpreyansyon kapital Pawòl la nan kòmansman levanjil li a nan Jn 1:1-14. Se yon bagay ki ka trouble lespri ou lè ou wè Legliz pa enterese nan Bib la ankò. Pawòl la pa ekspoze nan Legliz Kris la, Kris pa pale andedan Legliz Li ya ankò ak Pawòl Li an.

Nan 16èm sièk  legliz katolik te etabli tèt yo kòm sèl otorite ki te gendwa deside kisa yon moun dwe fè nan domèn relijye a.  Pèp la pat gen aksè ak Bib. E Bib yo pat tradui nan lang, oswa dialèk. yo te pale. Mès legliz katolik yo te konn fèt an laten ki te yon lang majorite moun , pou’n pa di pyès moun, pat konprann, epi doktrinn yo te anseye yo e ke yo toujou kontinye ap anseye yo pat genyen pou wè ak sa Bib la anseye. Akòz de sa Legliz katolik te mete tèt li nan yon pozisyon kote yo te sèl jij. Yo tap kase ponyèt, abiz, ak dechèpiye pèp la jan yo vle. Yo te kreye yon sistèm endiljans kote yo ka swadizan retire nanm yon moun ki pat komèt yon “peche mòtèl,” nan pigatwa pou ale nan paradi. Ou ka li pliziè sijè ki enplike Johann Tetzel-youn nan pi gran pwomotè sistèm endiljans lan-  pou ou ka konprann plis detay sou koze sa. Se te yon demagoji ki pat gen anyen a wè ak Levanjil la. Pat gen moun ki te konnen fè zèf paka sove moun, yo pat konnen ke zafè pigatwa a pa egziste. Se sèl gras Bondye selman ak lafwa nan Pitit li ya Jezi Kris sèlman ki ka sove moun Eph 2:8. Jounen jodi a nou jwenn pwofèt, moun ki swadizan ka fè mirak, konn pale an lang, epi pwomèt tout kalite delivrans ak moun ki pa gen espwa.

Premye prototype Levanjil la, sa yo rele ‘protoevangelium’ la, ke nou jwenn nan (jenèz 3:15) nou ka wè li pa genyen a wè ak pwoblèm nou rankontre nan vi sa. Se te Jezi Kris Pitit Bondye vivan te mouri pou nou te kapab genyen lavi (Jn 3:16.  Men li tris jounen jodi a pou nou wè menm bagay ki te konn ap pase nan Legliz katolik, se menm li menm ki ap repete anba nen nou la nan legliz evanjelik yo paske yo. Si ou inyore sijè prensipal Levanjil la ki se Jezi Kris, ebyen ou pap ka janm gen yon legliz ki solid nan Pawòl la. Wap ka toujou gen gwo plas, ou rele legliz, kote wap jwen  louwanj ak adorasyon, avèk gwo mizik kap bouyi, kantik ki ka fè moun monte nan setyèm syèl. Men legliz sa yo pa reflete gwosè edifis la. Mesaj legliz sa yo genyen yon sèl fasad, yon sèl sans ak konotasyon, yon sèl objektif, epi yo fè tout efò yo pou toujou kite Jezi deyo mesaj yo. Mesaj yo menm jan ak bèl diskou motivasyon Pòl te avèti kretyen kolòs yo pou yo evite nan men moun kap di bèl bagay ki pa gen rapò ak levanjil Kris la Col 2:1-4. Tout meli melo se paske levanjil la pa janm ekspoze nan legliz sa yo jan ke Kris òdone pou li ekspoze. Se sak fè Pòl anba pouvwa sentespri eksplike kretyen korent yo kisa ki Llevanjil la ye nan 1 Korentyen 15:1-3. Pòl di kretyen korent yo  “li detèmine pou li konnen okenn lòt bagay nan mitan yo sèlman Jezi Kris, ak Jezi Kris Krisifye” 1 Co 2:2.

Laisser un Commentaire / Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: